Przejdź do treści
Kontakt

Serwisu Systell.pl

Polityka prywatności

 

I. DANE ZBIERANE W SERWISIE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z serwisu systell.pl oraz oferowanej przez Operatora usługi cyfrowej Systell Contact Center (dalej Serwis).
 2. Operatorem Serwisu jest Systell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000762978, NIP 7822371938, REGON 300414650, którą reprezentuje Systell Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, adres elektroniczny: systell@systell.pl (dalej SYSTELL lub Operator).
 3. Operator zbiera dane użytkowników w związku z:
  1. korzystaniem przez nich z Serwisu:
   1. dane osobowe podawane przez użytkowników w formularzach kontaktowych;
   2. dane osobowe podawane przez użytkowników w związku z zamówieniem E-booka Systell;
   3. dane związane z aktywnością użytkownika;
   4. logi serwera.
  2. prowadzeniem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook i LinkedIn.

II. DANE OSOBOWE PODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W FORMULARZACH KONTAKTOWYCH

 1. Operator zbiera dane za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej systell.pl/kontakt/ oraz za pomocą skróconego formularza zawartego w widżecie do zamawiania kontaktu telefonicznego.
 2. Operator zbiera następujące rodzaje danych:
  1. Formularz kontaktowy: imię i ewentualnie nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  2. Widżet: numer telefonu.
 3. Podanie wszystkich powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z wybranej przez użytkownika formy kontaktu z SYSTELL. Odmowa podania powyższych danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) sprawi, że SYSTELL nie będzie mógł skontaktować się z użytkownikiem w dany sposób (w przypadku odmowy podania numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt telefoniczny). Odmowa podania imienia lub nazwiska nie ma wpływu na wykonanie kontaktu – dane te podawane są wyłącznie w celach informacyjnych dla pracownika SYSTELL.
 4. Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem danych podawanych w formularzach kontaktowych:
  1. Administrator: SYSTELL, szczegółowe dane podane w pkt I.2 Polityki.
  2. Cele przetwarzania:
   1. Marketing bezpośredni produktów i usług SYSTELL – dane zostaną wykorzystane w celu udzielenia przez SYSTELL odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie lub wykonanie zamówionego kontaktu telefonicznego oraz dalsze działania marketingowe produktów lub usług SYSTELL w przyszłości (do momentu wycofania zgody).
   2. Archiwizacja formularza, korespondencji lub zarejestrowanych rozmów telefonicznych. Powyższe cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Operatora.
  3. Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
  4. Okres przetwarzania: Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, tj. do momentu:
   1. skorzystania przez użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu:
    1. wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
    2. wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody,
    3. w zakresie celów archiwizacyjnych – upływu okresu retencji formularzy, korespondencji lub zarejestrowanych rozmów, który wynosi 3 miesiące.


III. DANE OSOBOWE PODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM E-BOOKA SYSTELL

 1. Operator zbiera dane za pomocą formularzy umożliwiających zamówienie e-booków Systell. Formularze takie dostępne są po wybraniu jednego z e-booków udostępnionych na stronie www.systell.pl/ebooki/.
 2. Operator zbiera następujące rodzaje danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. telefon;
  4. nazwa firmy.
 3. Podanie wszystkich powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zamówienia udostępnianych przez SYSTELL e-booków. Odmowa podania powyższych danych sprawi, że użytkownik nie będzie mógł pobrać e-booków.
 4. Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem danych podawanych w związku z zamówieniem e-booka:
  1. Administrator: SYSTELL, szczegółowe dane podane w pkt I.2 Polityki.
  2. Cele przetwarzania:
   1. Dostarczenie zamówionego e-booka.
   2. Marketing bezpośredni produktów i usług SYSTELL – dane zostaną wykorzystane w celu prowadzenia komunikacji marketingowej z użytkownikiem, o ile użytkownik wyrazi zgodę na taką komunikację (rozmowy telefoniczne/SMS/e-mail).
   3. Archiwizacja formularza, korespondencji lub zarejestrowanych rozmów telefonicznych.
   4. Cele opisane w pkt ii)-iii) stanowią prawnie uzasadnione interesy Operatora.
  3. Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w zakresie pkt i) powyżej) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (w zakresie pkt ii)-iii) powyżej).
  4. Okres przetwarzania: Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, tj. do momentu:
   1. dostarczenia e-booka,
   2. jeżeli użytkownik wyraził zgodę na komunikację marketingową – do momentu skorzystania przez użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu:
    1. wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
    2. wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody,
    3. w zakresie celów archiwizacyjnych – do momentu upływu okresu retencji formularzy, korespondencji lub zarejestrowanych rozmów, który wynosi 3 miesiące.

IV. Media społecznościowe

 1. SYSTELL prowadzi fanpage przedsiębiorstwa na portalu społecznościowym Facebook oraz LinkedIn
 2. Operator zbiera następujące rodzaje danych:
  1. imię i nazwisko (dane identyfikujące profil);
  2. wizerunek;
 3. informacje podane w komentarzach. Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem danych podawanych w związku z prowadzeniem fanpage’u:
 4. Administrator: SYSTELL, szczegółowe dane podane w pkt I.2 Polityki.
 5. Cele przetwarzania:
  1. Promocja usług i produktów świadczonych przez SYSTELL.
  2. Nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem, odwiedzającym fanpage SYSTELL
  3. Odpowiedź na komentarze zamieszczone przez Użytkowników na fanpage’u Systell oraz wiadomości zadane za pomocą komunikatora umieszczonego na stronie.
 6. Podstawa prawna przetwarzania: Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Okres przetwarzania: Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania przez osobę Użytkownika, praw wyłączających przetwarzanie jego danych, w tym do wniesienia sprzeciwu.

V. DODATKOWE INFORMACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PRZYPADKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 

 1. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującego kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych w art. 15-22 RODO.
 2. Użytkownikom przysługuje także prawo wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Prawa powyższe można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: systell@systell.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres Systell Sp. z o.o. sp.k. Wielka 18/10  10, 61- 775 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe. Systell”.
 4. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Możliwość przedłużenia okresu przechowywania

 1. Pomimo upływu okresu przechowywania danych wskazanego w pkt II i III powyżej, SYSTELL zachowa dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres, jeżeli będzie to konieczne w celu zrealizowania obowiązku prawnego (podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) lub w celu rozstrzygania sporów, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

Niezamówiona informacja handlowa

 1. SYSTELL nie będzie wysyłał użytkownikowi niezamówionej informacji handlowej, tj. niezamówionych wiadomości e-mail lub wiadomości sms, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie takiej komunikacji. Odpowiedź na zadane pytania dotyczące oferty nie jest uznawana za niezamówioną informację handlową.

Przetwarzanie danych do państw trzecich

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza terytoriom Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Google Inc., Meta Platforms, LinkedIn Corporation).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez:

 1. Google Inc. znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
 2. Meta Platforms znajdują się na stronie https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
 3. LinkedIn znajdują się na stronie https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Przekazanie odbywa się na podstawie art. 45 ust. 1 RODO, w ramach decyzji DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r., stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 4745)..

VI. INFORMACJE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA

Pliki cookies używane w Serwisie

 1. SYSTELL wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na komputerze, smartfonie lub tablecie użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z komputerem, smartfonem lub tabletem użytkownika.
 2. SYSTELL wykorzystuje pliki cookies:
  1. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. służące do remarketingu, tj. badania cech zachowań odwiedzających stronę.
  3. zapamiętania preferencji użytkownika związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.Dane uzyskane z plików cookies nie są łączone z danymi osobowymi podawanymi przez użytkownika w treści formularzy kontaktowych.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na używanie przez SYSTELL plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony Systell.pl. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Microsoft Edge
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6.           Android
  7. Safari (ios)
  8. Windows Phone
  9.         Blackberry

Narzędzia analityczne

 1. Operator wykorzystuje narzędzie Hotjar, które służy do analizy zachowania użytkowników w czasie korzystania z Serwisu, w celu optymalizacji Serwisu. Hotjar rejestruje aktywność użytkownika w zakresie:
  1. informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której następuje łączenie z Serwisem,
  2. podstron i funkcjonalności przeglądanych w ramach Serwisu oraz przejść pomiędzy poszczególnymi podstronami lub funkcjonalnościami Serwisu,
  3. czasu spędzonego w Serwisie i jego poszczególnych podstronach lub funkcjonalnościach,
  4. adresu internetowego, z którego następuje połączenie z Serwisem,
  5. miejsc kliknięć.
 2. Narzędzie Hotjar nie rejestruje danych wprowadzanych za pomocą formularzy oraz nie łączy danych o aktywności użytkownika z innymi danymi zbieranymi przez Systell w celu identyfikacji użytkownika. Z tego powodu, wskazane wyżej dane o aktywności nie są wykorzystywane do śledzenia aktywności konkretnych osób. Zebrane dane stosowane są jedynie do analiz związanych z optymalizacją Serwisu.
 3. Narzędzie Hotjar funkcjonuje w oparciu o zaimplementowane w kodzie strony pliki cookies od dostawcy Hotjar. Informacje o możliwości wyłączenia śledzenia aktywności z wykorzystaniem Hotjar dostępne są na następujących stronach internetowych:
  1. https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360002735873-How-to-Stop-Hotjar-From-Collecting-your-Data ;
  2. https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ .
 4. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiot, którym jest Hotjar Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta.

 

VII. PROFILOWANIE

 1. Dane o użytkownikach mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać może na analizie danych z plików cookies o zachowaniach użytkowników i wnioskowanie na tej podstawie o prawdopodobnych preferencjach użytkownika w celu dopasowywania wyświetlanych reklam lub prezentowania oferty SYSTELL podczas przeglądania przez użytkownika innych stron internetowych.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu w każdym czasie. Prawo to można wykonać poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

VIII. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta– identyfikacja realizowana przez protokół http,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IX. UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. SYSTELL może udostępnić zebrane dane swoim podwykonawcom, w tym pełniącym zgodnie z art. 28 RODO rolę podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. Powierzenie takie może nastąpić tylko w ramach celów opisanych w niniejszej Polityce, realizowanych na rzecz SYSTELL.
 2. Dane o użytkownikach mogą być też udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w pkt 1 powyżej, jeżeli będzie to wymagane lub dozwolone prawem, w szczególności:
  1. w przypadku fuzji, przejęcia lub reorganizacji – udostępnianie danych nabywcy lub nabywcy wszystkich naszych aktywów, albo znacznej ich części;
  2. w celu dostosowania się do nakazów i wymogów organów rządowych lub w celu udzielania wsparcia, w tym w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów;
  3. w celu zwalczania nadużyć gospodarczych i działalności przestępczej oraz w celu ochrony naszych praw oraz praw naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i użytkowników;
  4. w ramach przeprowadzenia wewnętrznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Dane zebrane w ramach Serwisu mogą być udostępniane także organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności sądom, prokuraturom, Policji.
 4. Dane zebrane w ramach plików cookies mogą być udostępniane:
  1. podmiotom świadczącym usługi remarketingu,
  2. współpracującym z SYSTELL reklamodawcami,
  3. podmiotom z sieci reklamowej Google (w zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/).

X. KONTAKT

 1. SYSTELL wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności, sposobu przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych kontakt: Maciej Jankowski email:   iodo@systell.pll lub drogą listowną wysyłając prośbę na adres Systell Sp. z o.o. sp.k. ul. Wielka 18/10  10, 61- 775 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe. Systell”.